هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه » آموزش ها » اندورید » تلگرام » تلگرام بدون فیلتر با بلاک چین Blockchain پاول دوروف چطور کار میکند ؟

تلگرام بدون فیلتر با بلاک چین Blockchain پاول دوروف چطور کار میکند ؟

تلگرام بدون فیلتر با بلاک چین Blockchain پاول دوروف چطور کار میکند ؟

تلگرام بدون فیلتر با بلاک چین Blockchain پاول دوروف چطور کار میکند ؟

چندی پیــش اعـــتراضــات اقتـــصـادی خیلـی سریع با هدایت سایــبری در بستــر تلــگرام، زمـینــهـ‌ـساز اغـتشــاشات و آشوب شد و در نهایـــت مسئولان برای جلوگیــری از خسـارت‌ـهای بیشـتــر جانی و مالی، دسـترسی به سرورهای تلگــرام از داخل ایــران را برای چنـــد روزی متوقف کردنـد؛ در همان ایـام «پاول دورف» مدیـر تلگـــرام در توئیتــی خبـــر داد که به زودی تلگرام به تکــنولوژی “بلاک چیـــن” (Blockchain) مجــهـــز و فیلتریـنگ تلــگـــرام عمـــلــا غیـرممـکــن خواهــد شد.

تلگرام بدون فیلتر با بلاک چین Blockchain پاول دوروف چطور کار میکند ؟

«پاول دورف» مدیـر تلـگـــرام حدود یک ماه پیــش در توئیتی خبر داد که به زودی تلـگرام به تکــنولوژی “بلاک چین” (Blockchain) مجهـــز و فیـلـتریـــنـــگ تلـگرام عمـــلـا غیرممـــکن خواهــد شد

اصلـــیـ‌ـــتــرین دلـــیـــل تلگـــرام در اســتفـــاده از تکـنولوژی “بلــاک چیـــن” الــبــتــه عبور از فیلتر ایران نیسـت، بلــکــه ورود به بازار ارزهـــای دیجـیـــتال مانــند “بیــت کوین” اسـت؛ مدیـــران تلـگـــرام به‌ـدنبـال دسـتیابـی به رشـــد خردهـ‌ـفـــروشی در اپـلیـــکـیشــن خود تا ۵۰۰ میــلـــیون دلـــار هسـتند. اطلـاعـات موجود نشـان از ایـن دارد که پلــتــفــرم “بلاکـــ‌ـــچیـــن” تلگـرام با عنوان The Open Network یا به‌اختصار TON شنـاخــتــه خواهــد شد و فنـاوری آن برگـــرفتــه از “بلــاکـ‌چـیـــن” مورد استـــفــاده در بیت‌کوین با بهبودهـــایـــی است که مهنـــدســـان تلـگـــرام روی آن اعــمـــال خواهنــد کرد. در صورتی که ایـــن شبکــه با موفقیـت راه‌انـدازی شود، زمینــه برای تحـقق برنامـــهـ‌ـــهـــای بعـــدی کلید خواهـــد خورد. ارز دیــجــیتالی منحــصـــر به «شبـــکـه باز» تلـگرام برای خرید و فروش در دسـتـــرس کاربران قرار خواهــد گرفـت و ادعـــا می‌ـشود هیـــچ ارگـانـی قادر نخواهد بود، ایـن شبـــکه را از دستــرس کاربـران خارج سازد.

در واقع گردانـندگــان این اپـلیکــیشـن می‌خواهنـد یک محـــیــط کاربری غیرقـابـل نفوذ و غیــرقابـل فیلـتر با تکــیـــه بر ارز دیــجـیــتــالی منـــحصــر به همــین شبـــکه تولید کننــد. ارز دیجـــیتالی منحصـــر به ایـــن پیام‌رســـان، “گرام” (Gram) نامـگـــذاری شده و قرار اســت بدون سقــف مشخص از سال آیــنــده عرضــه شود. برنـــامه زمانـی تلـگـرام جدیــد: مدیـــر این اپـــلــیـــکـیشـن پیـــامــ‌ـــرسان، فصــل اول سال جاری میـــلادی را زمــان ارائه برنامه بلـندمـــدت ایـن شرکت عنوان کرد. کیف پول دیـجــیــتـــالــی تلـگـــرام نیـز از فصـل چهـارم سال جاری میـــلــادی راهــ‌ـاندازی خواهـــد شد و تمام قابـلیـت‌ها از ابتـدای سال ۲۰۱۹ میــلادی در دســتـرسی کامل قرار خواهـنـد گرفـت. نکــته مهــم آنــ‌ـکه سیاسـت ایــجاد پول مجـــازی در بســتـر تلـــگـــرام میــ‌ـتواند در کوتاه‌ـمــدت مدیـران ایـــن شرکت را به صاحـــبــان و مدیـران پولی و بانـــکی هر کشوری که در آن اقــبال تلگـــرام بیشــتر باشـــد، بدل کنــد که باید تبعـات منــفـی ایـــن کار توسط مسئولان کشور زودتـر بررسـی شود.

“بلاک چیـــن” در واقع نوعی دیتـــابیـــس یا پایـــگــاه داده است که روی یک یا چنـد سرور خاص قرار ندارد، بلـــکه روی تمـــام کامپـیوترهایی که به شبـکــه متصــل می شوند، توزیع شده اســـت

“بلاک چیـن” در واقـــع نوعی دیـــتابــیس یا پایــگـاه داده اســـت که روی یک یا چنـــد سرور خاص قرار ندارد، بلـــکـــه روی تمـــام کامــپیوترهـــایی که به شبــکه متـــصــل می شوند، توزیـــع شده و بعــضــی کارشـــناســان فنــاوری اطـلاعات معــتـقد هســتنـــد که در شبکــه “بلـاکـــ‌چــیــن” نظــارت دولتی بر ایـــنـترنت محـدود میـ‌شود و امـــکان اعــمـــال فیلـتر ضعـــیـــف میــ‌ـــشود؛ الـبـــته بعــضـی دیــگــر از کارشنـــاســـان فنــاوری اطلـاعـــات مانـــند محـمود کلاهـــ‌ـــخو معــتـقـــدند که اضـافه شدن قابـلــیتـی برای انــتـــقال سکه‌هـــای دیجیتال هیچ دلــیل منــطـــقــی برای غیـــرقــابـل فیلتـر شدن تلگـــرام نیست؛ از سوی دیـگـــر مشـخص نیـست که قابـــلیـــت بلـــاکـــ‌ــچیــن چگونه ارایه خواهـد شد ، آیــا استفـــاده از آن هزیـنــه دارد؟ و یا حتی روی پیـــامـــ‌رسـان تلـگرام عرضـه می‌ـــشود یا در یک پلـــتـــفورم جداگـــانه ارایــه خواهـــد شد؟ اینـ‌هـــا سوالاتـــی اسـت که هنوز پاسخ روشنی ندارد و به همین دلـــیـــل نمـــیــ‌توانــیــم بگوییـــم که بلــاکـ‌ــچـیـــن به عبور از سیــســـتم فیـلـــترینــگ کمک خواهـد کرد.

توضیـــحــاتی که تا کنون دربــاره “بلـاک چیــن” از سوی کارشـناســـان خارجـی و داخلی منــتشــر شده، بیشـــتـر به ماهــیـــت و کارکرد کلـی ایــن تکــنولوژی پرداخـته و به همــین دلیــل سوالات زیـــادی از جزئیات ایـــن فناوری بی‌پــاســـخ مانـــده و در کل می‌توان گفــت که موفقـــیت تلگـــرام در عبور از فیلـتــریـنـگ تا زمــان عملیاتـی شدن ایــن سیــســتـم جدید، در هالهــ‌ای از ابــهــام قرار دارد.

سوالـــات زیـــادی از جزئیات استـفاده تلـگرام از “بلاک‌ــچـــین” بی‌پـاســخ مانده و در کل می‌ـــتوان گفــت که موفقـیت تلـــگــرام در عبور از فیـــلــتـــریـــنـــگ تا زمان عمـــلیـــاتی شدن ایـــن سیـستــم جدید، در هالـهــ‌ـــای از ابـــهـــام قرار دارد

موضوع جالـــب دیـگـری که در ایــام محـدود فیـــلــتـر تلـــگـرام در رسانــه‌ـها و فضای سایبر مطرح شد، بحث اینتـــرنت ماهوارهـــ‌ــای رایـگــان برای مردم غرب آســـیا (خاورمـیـــانــه) از جمـــلـــه ایران بود؛ اینتـرنـت ماهواره‌ـــای بیــشــتــر برای مواردی مورد استــفاده قرار می‌ـگیرد که دســترسـی به اینـــتـرنـت زمـــینی و معمولی امـکـــان پذیـر نیسـت یا از کیــفیت بســـیار پایینی برخوردار اســـت. اینتـــرنـــت ماهوارهـ‌ای انواع آفــلاین، آنـــلـایـن یک طرفـــه و آنلــایـن دو طرفه دارد.

شرکت‌ــهـــای متعــددی از جملـه گوگل، فیـسبوک و کوئیکـــا وعده دادهــ‌ـــاند که میـ‌ـــخواهــند در آیــنــدهـــ‌ای نزدیک ایـنـترنـت ماهواره‌ـــای رایــگان راه بیـــانـــدازنـــد که ایـن خبر موجب شد که بسیاری از افراد به این باور برسنــد که با وجود اینـــتـــرنـت ماهوارهــ‌ـای رایـگـــان دیگـــر موضوع فیـلــتــریـنــگ در کشورهــایـی مانـــند ایـران از بین خواهــد رفــت. نکـــتــهـ‌ــای که در ایـن خصوص کمـتر در اخــبــار آمده، نیاز به داشتن تجهــیــزات لازم از جمـله دیش، LNB و ریســـیور دریـافـت کنـنده اینـتـرنــت (دســتـگــاه گیـرنده/فرســـتنـــده) برای اسـتـفــاده از اینتـرنــت ماهوارهـ‌ـای اســـت؛ حقـیقـــت امر این است که به طور کلی استـفــاده از ایــنتـرنــت ماهواره‌ــای دوطرفـــه در ایــران که قابـلیت Send و Receive را داشته باشـد، ممنوع بوده و برای استـفاده از آن حتـمـــا بایـــد از نهـادهـــا و مراجــع ذیربــط، مجوزهـای لازم را تهیـــه نمود. در غیـر ایـن صورت ایـــن عمل غیر قانونی بوده و نمـــیـ‌توان از تجهـــیـزات مخصوص دریـــافــت ایـــنـتـرنت ماهواره‌ای بهره منـــد شد و اگـر کاربـــری از ایـــن تجـهـیـزات استفــاده کند، به سرعت توسط مراجـــع ذیـــربــط شنـــاسایـی میــ‌شود؛ حتی میـ‌توان با پیدا کردن فرکـــانـسـ‌ـــها و فرسـتادن پارازیــت در ایـن ارتـــبـاطـات ایـجاد اختلال کرد.

اینتـرنـــت ماهوارهــ‌ـای رایــگـان یکــی دیگری از موضوعاتـــی است که گفته میـ‌ــشود در صورت اجــرا توسط شرکت‌ـهـای خارجــی، سیـســـتــم فیلـتــر ایران را بی اثـــر خواهد کرد؛ نکـتــهــ‌ای که در ایـن خصوص کمـــتر در اخـــبـــار آمـده، نیـــاز به داشــتـن تجــهــیزات لازم (دستگـاه گیــرنـــده/فرستنده) اسـت که اگر کاربـــری از ایـــن تجـهیــزات اسـتــفـاده کنـــد، به سرعــت توسط مراجع ذیـربـــط شنــاســـایـی می‌ـشود و عمـلـــا نمـــیـ‌ـتوان از آن در ایـــران اســتـفـــاده کرد

تمـام ایــن اتفاقـات ماننـــد اســـتـفـــاده از “بلـــاک چین” توسط تلـــگرام یا ایـــنــترنـــت ماهواره‌ــای رایگان که ادعا می‌شود که می‌تواند سیستـــم فیـــلـــتــرینــگ و حتی ایــنترنت ایـران را دور بزنـد، در “بهــتـریـن سناریو” در هالـــه‌ــای از ابـهـــام قرار دارد و اکنون به صراحت نمیـ‌توان گفـت عبور از فیـــلتـر توسط اپلـــیکـــیشـن‌های مخــتـلــف محقق میــ‌ـشود؛ امــا مسئولان جمهوری اســـلــامی هیـــچــ‌ـگاه نبایـــد تصمـــیـــمــ‌ــهای خود را بر مبــنای “بهــتـــرین سناریو” بگیـرنـد، بلکـه مسئولان باید خود را همـیـشه برای “بدتـرین سناریو” آماده کننـد. به عبارت دیـگر، “بدتـریـن سناریو” یعــنــی این‌که اپلـیـکـیشنی مانـــنـــد تلــگـرام بتوانـــد از فیــلتـرینــگ ایــران عبور کند، آنـ‌ وقت جمـهوری اسلامی بایـــد منـــتــظـــر باشـد که دشـــمنـانـش هر چند وقت یکـــبـار امنــیت ملـــی کشور را با بســتـــری مانـــند تلــگرام به بازی بگـیــرنـد و هزینـه‌ـــهای مالی و جانــی را به ایران تحمــیـــل کنـنـد؛ اتــفـاقی که در اغتـــشاشات اخیـر در دی ماه در ابـعاد بسیـار کوچک اتفــاق افتــاد که میـــ‌ـــتوانــد در آینـده ابـــعاد بزرگتری داشتـه باشـد.

اصـــلیـ‌تـریـــن راه حل برای مقابـلـــه با “بدتریـن سنـاریو”، تولیــد یا توسعــه یک پیـام‌رســـان بومی قوی به گونهــ‌ای که تمـــام نیازهـای کاربــران و همــچنــین احساس عدم اعتـماد آنـــان را برطـــرف کرده تا دیگر از منظـــر امــنـــیـتـی نگرانـــی خاصی وجود نداشــتـه باشد. حکومت چیـــن نیز در اقـدامی موفقیـتـــ‌ـآمـیز، زمینه تولیــد و توسعه پیام‌ــرسـانـــ‌هـــای بومی ماننـــد «وی‌چت» را فراهم کرد و اکـــنون اکـــثر چینی‌هـا «وی‌چـت» را به خاطـــر قابـــلــیـت‌هـــای متــنوعش یک «اپلیـکـــیـشن همــه کاره» میــ‌دانـند و برای انـجام بسـیاری از کارهـــای خود مثل تماس صوتی، پیـگـیـــری اخــبـار، سرگـرمـــی و از همه مهـمــ‌ــتـر تراکـنــش‌ـهای مالی به آن تکــیه میـ‌کــنــند.

دولت جمـهوری اسـلــامی در ایـن مدت باقـی مانــده تا اجرای طرح جدیـد تلگـرام بایــد با احـــتـمــال ایـــنــکه ایـن اپلیـــکــیـــشن موفق به عبور از فیلتریـــنـگ ایران بشود، به شرکتــ‌های خصوصی تولیدکـنـــنده پیامـ‌ـرســـان داخــلی خدمات قانونی، فنی و حتـی کمــک‌هـــای مالـی کنــد تا هرچـه سریع‌تــر شرایـــط اعتــماد کاربران ایــرانی به یک پیـــامـــ‌رسان داخلـــی را جهت استفاده از آن فراهـــم کننـــد

دولت جمـهوری اسلامی نیز ماننـد حکومت چین میـ‌تواند در ایــن مدت باقــی مانده تا اجـــرای طرح جدیـد تلـگــرام، به شرکـــتـ‌های خصوصی تولیــدکــنـــنـــده پیامـ‌رســـان داخـلی خدمــات قانونی و حتی کمـــکــ‌ــهـای مالــی کند تا هرچه سریـــع‌ـــتـــر قابلــیت در پیـــام رسان‌ــهای ایـــرانی ارتـــقـاء یابــد، چرا که مشکـل اصــلـــی در قابـــلـــیـــتـ‌ـــها و امـکانات پیامـ‌ــرســـانــ‌ــهـــای داخـــلـــی اسـت؛ مردم زمـــانی که بتوانــند از امکانـــات و قابــلـیـــت‌ــهایــی که در پیـامــ‌رسان‌ـــهایی ماننـد تلـــگــرام وجود دارد، در پیـامــ‌ــرسان داخـلی نیــز اســتـفاده کنـــنـد، نظرشان در رابـــطـه با استفـــاده از پیـــامـ‌ـرســانـ‌ــهـای خارجی که سرورهـای آنهـــا در ایـــران نیـســت، عوض خواهد شد و دیگر نگـــرانی اســتفـــاده از پیــامـ‌رسـان خارجی وجود نخواهــد داشت.

ایـــن موضوع آنــقدر مهـم اســت که می‌ــتوانـــد هرچــه سریـعـــ‌تر در شورای عالـــی امــنـــیـت ملی بررســـی شود تا به سرعـــت برای مقـــابلـه با “بدتـــرین سنــاریو” که همان بیـ‌اثـــر شدن سیســـتـم فیلـــترینـــگ در ایـــران است، تصمــیــمات لازم جهــت اقـــدامات عمـــلــی گرفتـــه شود.

منابع:

۱. https://superfamilyprotector.com

۲. https://arzdigital.com/what-is-blockchain-technology

۳. /http://www.bbc.com/persian/science-۴۲۷۱۰۵۰۶

۴. /https://arzdigital.com/will-the-telegram-rescue-be

۵. http://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-۱۹۷۴۹۱

۶. /https://www.zoomit.ir/۲۰۱۷/۱۲/۲۲/۲۶۶۱۵۷/telegram-release-blockchain-platform-native-cryptocurrency

۷. http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/۲۳۵۹/۳/۱۸۷۶۳۱/۰

باکس دانلود
تلگرام بدون فیلتر با بلاک چین Blockchain پاول دوروف چطور کار میکند ؟
5.00/55
امتیاز 5.00 ( 2 رای )
اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمامی حقوق از جمله قالب و مطالب به سایت ماه نو تعلق داشته و هر گونه کپی برداری حرام است . - طراحی شده توسط پارس تمز